Deutsche Aikido Renmei e.V.

Morihei Ueshiba
Shoji Nishio
Ichiro Shishiya